Hygienic underlays

Hygienic underlays. White hygienic underlays in roll- BASIC, Blue hygienic underlays in roll – BASIC and HiTex Pro hygienic underlays.